نشانی: استان کرمان، شهرستان جیرفت، خیابان آزادی، کوچه آزادی ۰۴، موسسه آموزش عالی جاوید
تلفن: ۸۷ – ۴۳۲۶۵۵۸۵(۰۳۴)
نمابر: ۴۳۲۶۳۴۴۹(۰۳۴)
کد پستی: ۷۸۶۱۸۴۵۶۹۳