برای دریافت فایل PDF شماره حساب های موسسه اینجا کلیک کنید.

 قابل پرداخت
 نام صاحب حساب
 نوع حساب
 شماره حساب
 نام بانک
 موضوع
 قابل پرداخت در کلیه شعب سراسر کشور
 موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت
 سیبا- فراگیر
 ۰۲۱۵۹۴۰۴۳۶۰۰۱
 ملی

 شهریه دروس

(ثابت و متغیر)
 قابل پرداخت در کلیه شعب سراسر کشور
 موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت
 جام- فراگیر
 ۱۷۳۳۸۶۴۰۶۷
 ملت
 خوابگاه دانشجویی
 قابل پرداخت در کلیه شعب سراسر کشور
 موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت
 فراگیر
 ۲۷۴۱۲۴۰۱۰۴۷۳
 اقتصاد نوین
 امور دانش­آموختگان
 قابل پرداخت در کلیه شعب سراسر کشور
 موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت
 مهرگستر- فراگیر
 ۶۳۹۷۰۱۳۵۳
 کشاورزی
 سرانه دانشجویی