اقتصاد دانش بنیان

در جهان امروز با توجه به سرعت تغییرات و میزان حجم بالای انتقال اطلاعات و چالش های پیش روی سازمان های اجتماعی که در بخش های گوناگون خدماتی، صنعتی و علمی و دانشگاهی فعالیت می کنند لزوم داشتن معیار و مکانیزم های مطمئن و کارآمد برای تعیین موقعیت و برنامه ریزی بر اساس نقاط ضعف و قوت و هم به منظور اعتبار سنجی فعالیت های انجام شده ضروری به نظر می رسد. همچنین این مکانیزم ها باید قابلیت ایجاد شاخص هایی را داشته باشد تا از این طریق جایگاه کارکنان و اجزاء را در ساختار سیستم ها مشخص نمایند. و با رویکرد به رتبه بندی های حاصل از فرآیند اعتبار سنجی، شرایط تحقق عملکرد بهینه و صحیح را مهیا و در نهایت بستر تعالی سازمانی را گسترده سازد و از نفوذ عامل های رکود احتمالی به سیستم هایی که اغلب مستعد درگیر شدن با آن ها هستند، ممانعت بعمل آورد. برای این منظور نظارت بر ساختارها و فعالیت ها بر اساس اعتبار سنجی صحیح و رتبه بندی های حاصل از آن، ساز و کار بنیادی را فراهم می آورد که به فرآیند صحیح برنامه ریزی کمک می کند و از سوی دیگر امکان رصد مستمر ساختار و فعالیت ها را مهیا نموده و همچنین امکان ایجاد سازمان های متعالی را فراهم می سازد.

معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت، به عنوان دبیر دبیر شورای درآمدزایی و اقتصاد دانش بنیان اهداف و وظایف را در زمینه اقتصاد دانش بنیان دارد:

اهداف و وظایف:

۱- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای مصوبات شورا درآمدزایی و اقتصاد دانش بنیان موسسه و ارزیابی مستمر آن ها

۲- نیازسنجی ، برنامه ریزی ، اجرا ، ارزشیابی و بازخوردهای دوره های آموزشی کوتاه مدت و ارائه گزارشات مربوطه در واحدهای دانشگاهی با هدف توانمندسازی منابع انسانی و استقرار نظام مدیریت دانش

۳- تدوین برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت راهبردی در موسسه

۴- بررسی و اقدام مقتضی در زمینه سایر امور مرتبط با برنامه ریزی و بودجه ریزی

۵- برگزاری دوره های کوتاه مدت

۶- توجه به مدل و برنامه های آتی بر اساس مطالعات مربوط به دانشگاه کارآفرین

۷- برنامه ریزی و نظارت بر امور اقتصادی دانش بنیان و تجاری سازی دانش