برای دریافت فرم تعهد انتشار نتایج- پیوست۹، بر روی فایل PDF ضمیمه کلیک نمایید.(فایل های ضمیمه مربوطه wordpdf)

Attachments: