رشته کامپیوتر- نرم افزار

تعریف و هدف:

هدف از این برنامه تربیت کاردان فنی در رشته نرم افزار کامپیوتر است که در ادامه دوره سه ساله فنی و حرفه ای رشته کامپیوتر تهیه شده و با استفاده از آموخته های تئوری و عملی بتواند در زمینه مشاغل مربوطه با توانائیها و مهارتهای علمی و عملی مشخص از عهده وظایف محوله برآمده و آنرا با کیفیت مطلوبی اجرا نماید. لذا در طراحی برنامه علاوه بر مهارتهای فنی، تفکر طراحی نیز مورد توجه بوده است.

ضرورت و اهمیت:

امروز علم نرم افزار کامپیوتر به سرعت در حال گسترش می باشد و در حقیقت بدون توجه به آن زیانهای ناشی از سرمایه گذاری های عظیم در این زمینه و عدم تحقق اهداف مورد نظر را باید تحمل نموده به عبارت دیگر فعالیتهای مربوط به نوشتن و اجرای برنامه ها و استفاده نرم افزارهای مختلف و پشتیبانی اطلاعات و راه اندازی شبکه و … در سایه نیروی انسانی متخصص در این زمینه فراهم می گردد.

نقش و توانائی:

 • نصب و راه اندازی سیستم کامپیوتر
 • ارزیابی قابلیت های نرم افزار
 • تهیه و اجرای برنامه های موردنیاز
 • تهیه مستندات موردنیاز طراحان سیستم و برنامه نویسان سیستم و کاربران سیستم
 • تنظیم برنامه جایگزینی و گسترش امکانات اتاق ریز کامپیوتر
 • تهیه روشهای حفاظت از ابزار، نرم افزارهای پایه و برنامه های کامپیوتری
 • تهیه پشتیبانی اطلاعاتی و اطلاعات شبکه
 • تهیه روشهای بازسازی و راه اندازی شبکه

مشاغل قایل احراز

 • مسئول کارگاههای آموزشی کامپیوتر
 • مربی آموزشی کامپیوتر
 • مسئول آرشیو نرم افزاری
 • برنامه ساز سیستم های کامپیوتری
 • مستندساز سیستم های کامپیوتری
 • سرپرست اتاق ریزکامپیوتر
 • سرپرست راهبری شبکه های محلی کامپیوتر
 • نصاب و راهبر دستگاههای ریزکامپیوتر