پیرو تحقق آیین نامه اجرایی مصوب شورای عالی اداری مبنی بر توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ارائه خدمات غیر حضوری، بهبود کیفیت و گردش

سریع مکاتبات و همچنین کاهش هزینه ها، به اطلاع می رساند با توجه به ایجاد بستر ارتباطی شبکه دولت این مؤسسه امکان دریافت نامه، تبادل مکاتبات و اطلاعات از

طریق شبکه ارتباطی دولت الکترونیک با سایر ادارات دولتی میسر گردید.

 

 

                                                                                                                                                                    واحد انفورماتیک موسسه آموزش عالی جاوید