به اطلاع می رساند، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد میتوانند ۴ ماه پس از تاریخ تصویب پروپوزال و در صورت اخذ درس پایان نامه، فرم درخواست دفاع

از پایان نامه را تحویل واحد آموزش و تحصیلات تکمیلی نمایند.

 

 

                                  واحد آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه