به اطلاع کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل و جدیدالورود دانشگاه جاوید می رساند تکمیل پرسشنامه های سلامت جسم و سلامت روان از طریق لینک های زیر الزامی است، کارنامه سلامت به منظور بررسی سلامت تمامی دانشجویان دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی شده است. بدیهی است مسئولیت عدم تکمیل پرسشنامه ها به عهده دانشجو می باشد.

لینک کارنامه سلامت روان دانشجویان:            https://portal.saorg.ir/mentalhealth/

لینک کارنامه سلامت جسم دانشجویان:   /https://portal.saorg.ir/physicalhealth