به اطلاع متقاضيان پذیرش در دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي در سال 1402 مي رساند سامانه ثبت نام و انتخاب رشته به صورت اینترنتي از روز يکشنبه به تاريخ 1402/04/18 فعال خواهد شد و ثبت نام و انتخاب رشته تا روز یکشنبه به تاريخ 1402/04/25 ادامه خواهد داشت. بر این اساس ضرورت دارد كه متقاضيان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز ثبت نام، به درگاه اطلاع رساني این سازمان به نشاني: http://org.sanjesh.www مراجعه و نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام كنند. با توجه به اینكه ثبت نام و انتخاب رشته همزمان در يك مرحله انجام مي شود، متقاضيان باید با توجه به رشته محل هاي اعلام شده در دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته نسبت به انتخاب و درج رشته محل هاي مورد علاقه خود در سامانه مذكور اقدام كنند.