1-ديناميك سازه ها

https://online.javid.ac.ir/dinamic_s/

2-روش اجزا محدود

https://online.javid.ac.ir/ajza_m/

3-برنامه ريزي و كنترل پروژه

https://online.javid.ac.ir/barnameh_c/

4-تكنولوژی عالی بتن

https://online.javid.ac.ir/beton/

5-مديريت و مقررات پيمان

https://online.javid.ac.ir/modiriyat_p/

 

1-فرهنگ و معماري

https://online.javid.ac.ir/farhang_m/

2-برنامه دهي و روش هاي طراحي در معماري

https://online.javid.ac.ir/barnameh_tarahi/

3-معماري همساز با اقليم

https://online.javid.ac.ir/memari_hamsaz/

4-طراحي معماري 2

https://online.javid.ac.ir/tarhi_2/

5-طراحي معماري 1

https://online.javid.ac.ir/tarahi_1/