1-اداره امور عمومی در اسلام

https://online.javid.ac.ir/omor/

2-ارزشیابی عملكرد دولت و سازمانهای دولتی

https://online.javid.ac.ir/amalkard_d/

3-مهارت آموزي، آموزش و توسعه منابع انساني

https://online.javid.ac.ir/maharat_amoz/

4-نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته

https://online.javid.ac.ir/nazariyeh_s/

5-روش شناسي پژوهش هاي كيفي و آميخته در مديريت

https://online.javid.ac.ir/ravesh_pazuhes/

 

1-بررسي موارد خاص در حسابداري

https://online.javid.ac.ir/mavared_khas/

2-تئوري حسابداري 2

https://online.javid.ac.ir/teori_hesb2/

3-تئوري ها و مديريت سرمايه گذاري

https://online.javid.ac.ir/teori_modiriyat/

4- مباحث جاري در حسابداري

https://online.javid.ac.ir/mabahes_j/

5- كاربرد آمار در پژوهش های كمی و كیفی حسابداری

https://online.javid.ac.ir/amar/

6-حسابداري مديريت

https://online.javid.ac.ir/hesabdari_m/

7-صورت هاي مالي تلفيقي پيشرفته

https://online.javid.ac.ir/sorat_mali/

8-روش پژوهش در حسابداري

https://online.javid.ac.ir/ravesh_pazuhes/

 

1-بازاريابي سازمان ها و باشگاه هاي ورزشي

https://online.javid.ac.ir/bazaryabi_v/

2-توسعه پایدار در ورزش

https://online.javid.ac.ir/tosee/

3-مباني سازمان و مديريت در ورزش

https://online.javid.ac.ir/sazeman_modir/

4- آمار در مديرِيت ورزش

https://online.javid.ac.ir/amar/

5-روش تحقيق در مديريت ورزشي

https://online.javid.ac.ir/ravesh_pazuhes/