آدرس سامانه صندوق رفاه: https://refah.swf.ir

راهنماهــاي دانشــجویان در وب ســایت صــندوق رفــاه دانشــجویان وزارت علــوم، آدرس سامانه: http://www.swf.ir و اين لینک موجود است: https://swf.ir/fa/regulation/40/

 

خلاصه شرایط عمومی و آموزشی برای دریافت وام دانشجویی

نحوه ثبت نام و درخواست وام

وام شهریه

سند تعهدنامه دانشجویی

شرایط ضمانت وام های دانشجویی

شرایط ضامنین

مدارک مورد نیاز ضامنین برای ضمانت وام دانشجویی