Subcategories
Posts
مهندسی برق گرایش قدرت- کارشناسی ناپیوسته
مهندسی برق گرایش قدرت- کارشناسی ناپیوسته

 هدف “یکی از بهترین تعریف هایی که ازمهندسی برقشده است،این است که محور اصلی فعالیت های مهندسی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. که البته این سیگنال ممکن است شکل موج یا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطلاعات باشد.مهندسی برق دارای ۴گرایش است که در زیر بطور اجمالی به […]

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار- کارشناسی ناپیوسته
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار- کارشناسی ناپیوسته

هدف: رشته مهندسی کامپیوتر با توجه به گرایش های سخت افزار و نرم افزار به طراحی و ساخت اجزی مختلف کامپیوتر و تولید نرم افزارها و سیستم های کاربردی می پردازد و از آنجا که تصور زندگی روزمره بدون حضور کامپیوتر غیر ممکن می باشد اهمیت آن مشهود می باشد. هدف از طی ین دوره […]